1 - تصویر مصدق گواهی حصر وراثت.
2- نامه تسویه صادره از محل اشتغال یا قرارداد متوفی.
3- تصویر مصدق  سند رسمی وکالتنامه در صورت درخواست توسط وکیل وراث به نحو بین و تصریحی.
4- نامه ممهور و پلمپ صادره از قوه قضاییه جهت تعیین تکلیف سهم الارث صغیر.
5- تصویر مصدق مدارک احراز هویت وراث و متوفی و وکیل ایشان.

 


1- تصویر مصدق سند وکالتنامه بین و مصرح.

2- نامه تسویه صادره از محل اشتغال یا قرارداد سپرده گذار.

3- تصویر مصدق مدارک احراز هویت وکیل سپرده گذار.

4- آخرین فیش حقوقی.


 

 

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0