از دی ماه سال 1389 بنا بر درخواست سپرده گذاران و با تصویب هیات مدیره موسسه در نشست شماره 37 مورخ 89/6/29 امکان سپرده گذاری اختیاری سپرده گذاران، مازاد بر سه درصد مکسوره از حقوق ایشان فراهم شد.


- ارایه تصویر کارت ملی

- ارایه فرم تکمیل شده تسویه حساب

 

تبصره : در صورتی که دریافت سپرده از جانب وکیل صورت می گیرد می بایست در وکالتنامه تنظیمی در خصوص امور مربوط به صندوق ذخیره شهرداری تهران عبارت "جهت ارجاع به مؤسسه صندوق ذخیره" گردد.

      

     

    6.1.4.0
    گروه دورانV6.1.4.0