news categories 
43 سالن ورزشی بانوان در پایگاه های سازمان مدیریت بحران با مدیریت اجرایی شركت توسعه رفاه شهر وابسته به صندوق ذخیره كاركنان شهرداری تهران فعالیت خود را آغاز كرد.
news code : 2513  |  event date : Sun Nov 05, 2023 07:38
به گزارش روابط عمومی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران : محمد رضا حیدری مدیر عامل شرکت توسعه رفاه گفت: از 70پایگاه های ورزشی 43 سالن به صورت جدی فعالیت خود را از آبان ماه شروع کرد.
تمركز موسسه صندوق ذخیره كاركنان شهرداری تهران روی پرداخت های غیر حضوری یكی از نقاط قوت این مجموعه است
تمركز موسسه صندوق ذخیره كاركنان شهرداری تهران روی پرداخت های غیر حضوری یكی از نقاط قوت این مجموعه است 
معاون مالی اداری موسسه صندوق ذخیره گفت: تمرکز روی پرداخت های غیرحضوری و تعاملات گسترده با پرسنل شهرداری تهران نقطه قوت موسسه صندوق ذخیره است
news code : 2512  |  event date : Tue Oct 31, 2023 10:41
مزایده فروش ملك تجاری اداری
news code : 2511  |  event date : Sat Oct 21, 2023 11:41
شركت گوهر ياران خدمات پويا (سهامی خاص)، در نظر دارد ملك مشروحه ذيل در شهر تهران را با وضعیت موجود از طريق مزايده عمومي با شرايط ويژه (به صورت نقد و تهاتر با حواله شهرداري) واگذار نمايد
Page1of28123456...28.Next.GO

 

 

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0