مبنای ایجاد صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران مستند به ماده 44 و 73 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور و ماده 1 قانون تشکیل حساب پس اندازکارکنان دولت مصوب 26/11/1376 بوده که در این راستا بسیاری از سازمان ها و بخش های دولتی و غیر دولتی درصدی از حقوق کارکنان کسر و به همان میزان سهم سازمان اضافه شده و در بانک سپرده گذاری شده که علاوه بر سهم فرد و سهم سازمان، سود بانکی نیز به آن اضافه شده و در زمان بازنشستگی کلیه این مبالغ به فرد باز پرداخت می شوند. که این عملکرد منطبق با نظر قانون گذار نبوده زیرا نرخ تورم سالانه بیشتر از نرخ سود سپرده خواهد بود و در نهایت ارزش ریالی سپرده حفظ نمی گردد و کاهش می یابد.
    برای اولین بار در سطح شهرداری ها در شهرداری تهران طرحی به مرحله اقدام درآمده که مبلغ کسر شده از فرد به اضافه مبلغی که سازمان به آن اضافه می کند، در اختیار موسسه ای تحت عنوان "صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران" قرار می گیرد و موسسه مورد نظر با فعالیت های اقتصادی خود، نسـبت به سود سپرده های بانکی ارزش افزوده بیشتری به آن اضافه می کند و در پایان خدمت فرد، اصل سپرده به اضافه سود حاصل که یقیناً بیشتر از نرخ سپرده های بانکی است به او بازگردانده می شود. شایان ذکر است می توان مشابه سایر بنگاه هایی که به این صورت عمل می کنند، گام را فراتر نهاده و سود سالیانه را به حساب اعضاء منظور نموده که در صورت نیاز مالی برای اعضا قابل برداشت خواهد بود.

    گروه دورانV5.6.6.0